Sınavlar ve Değerlendirme

Tezli yüksek lisans programının toplam yirmi bir krediden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi ve tez çalışması harf notu ile değil başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir ve genel not ortalamasına (GNO) dahil edilmez. Mezuniyet için GNO minimum 3.00 / 4.00 olmalıdır

Tezsiz yüksek lisans programının toplam otuz krediden ve 60 AKTS’den az  olmamak kaydıyla en az on ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Dönem projesi dersi harf notu ile değil başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir ve genel not ortalamasına (GNO) dahil edilmez. Mezuniyet için GNO minimum 2.50 / 4.00 olmalıdır. 
 
Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için toplam yirmi bir krediden ve bir eğitim-öğrenim dönemi 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az yedi ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Mezuniyet için GNO minimum 3.00 / 4.00 olmalıdır.

Yükseköğrenim Yönetmeliği'ne göre lisansüstü programlarda bütünleme veya telafi sınavı yapılmamaktadır.
 
Lisansüstü programa kayıtlı öğrenci %70 devamlılık zorunluluğunu tamamlayamaması ve mazeret beyan etmemesi durumunda derste başarısız olarak değerlendirilecektir. 

Zorunlu dersten başarısız olan öğrenci aynı dersi tekrar etmek, seçmeli dersten başarısız olan öğrenci ise yine seçmeli bir ders almak zorundadır.  Ders tekrarı yapan öğrenci, o yıl için üniversite senatosu tarafından belirlenen "ders tekrar" ücretini yatırmakla yükümlüdür. 

2020- 2021 Akademik Yılı ders tekrar ücret bedeli 1.250 TL'dir.

Derslerin geçme notları vize sınavı / final sınavı / verilen ödevler vb. değerlendirme notların ağırlıklı ortalamasının alınmasıyla hesaplanmaktadır. Ders eğitmenin dönem başında öğrencilere beyan ettiği syllbuslara (ders izlencesi) göre geçme notu hesaplaması ve sınav değerlendirme katkıları göz önünde alınacaktır. Ders eğitmenlerine göre sınav not katkıları değişmekle birlikte YÖK esasları içindedir.

Lisansüstü program sınavları, dersi veren hocanın sunacağı sınıfta eş zamanlı olarak tüm öğrencilerine açık uçlu soru veya test olarak yapılabileceği gibi, sunum, ödev hazırlama, grup çalışması, sözlü sınav vb. yöntemler ile de gerçekleştirile bilinir. Sınavlarda sorulacak sorular, işlenmiş ders konuları veya verilmiş araştırma ödevleri üzerinde gerçekleştirilir. 
Lisansüstü derslerin sınav değerlendirmeleri harf notu olarak ilan edilmektedir.

 
HARF NOTU NOT
AA 4,00
BA 3,50
BB 3,00
CB 2,50
CC 2,00
F 00
NA Devamsızlık nedeniyle başarısız

YÖK, 4'lü sistemdeki notların 100'lük sistemdeki karşılıkları için lütfen tıklayınız

* Bağıl sistemin uygulanmadığı durumlarda, lisansüstü derslerinden geçme notu (CC, 2.00 / 4.00’a denk)  55 / 100’dür.
* Tezsiz yüksek lisans programlardan mezuniyet için minimum GNO (CB, 2.50 / 4.00’a denk) 65 / 100 ‘dür.
* Tezli yüksek lisans ve doktora programlarından mezuniyet için minimum GNO (BB, 3.00 / 4.00’a denk) 75 /1 00 ‘dür.
* NA notu, not ortalamaları hesabında (F) notu işlemi görmektedir.


Tez ve proje değerlendirmelerinde;
 
HARF NOTU KULLANIMI
P Not ortalamasına katılmayan dersleri başarı ile sürdürmekte olan öğrencilere verilmektedir.
S Not ortalamasına katılmayan derslerden  "Başarılı" olan öğrencilere verilir.
U Not ortalamasına katılmayan derslerden "Başarı Gösteremeyen" öğrencilere verilir. 
EX Muaf

Seminer dersi, tez çalışması ve mezuniyet projesi notları ortalamaya katılmamaktadır. 

Öğrenci, sınav değerlendirme notuna itiraz edilmesi ve yeniden değerlendirilmesi için sınav sonucunun ilanını takip eden beş (5) iş günü içinde Enstitü Müdürlüğüne yazılı olarak başvurabilir.

Başvuru anabilim/anasanat dalı aracılığı ile ilgili ders öğretim elemanına yeniden değerlendirilmek üzere iletilir. Değerlendirme sonucu enstitüye bildirilir ve enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşmektedir.

Hemen Başvur

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni ve Çerez (Cookie) Kullanımı İlkeleri için Tıklayınız.