Sıkça Sorulan Sorular

Burs Oranları


Doktora programlarına başvurmak için gerekli olan koşullar;
 
Yüksek lisans derecesine sahip olmak,
 • Alan mezunu olmak.
 • Alan dışı programa katılmak isteyen öğrencilerin Bilimsel Hazırlık Dersleri görmesi gerekebilir.
 • Sadece Uluslararası İlişkiler Bütünleşik Doktora Programında lisans mezuniyeti ile öğrenci alımı yapılmaktadır. Lisans diploması ile başvuran adayların lisans not ortalamasının en az 4 üzerinden 3 veya muadili bir puana sahip olması zorunluluğu bulunmaktadır.
 • Yüksek lisans diploması ile başvuran aday öğrenciler için ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı) herhangi bir puan türünden (Sayısal, Sözel ve Eşit Ağırlık ) son beş yıl içerisinde en az 55 ve üstü,
 • Lisans mezuniyeti ile bütünleşik doktora programları için başvuracak aday öğrenciler ise ALES’ten 80 puan ve üstü almış olmak şartı aranmaktadır.
 • ALES taban puanına karşılık GMAT eşdeğer taban puanı ve GRE eşdeğer taban puanı sayısal puanına değerini ilgili ÖSYM sayfasından görüntüleyebilirsiniz.
 • İngilizce dil yeterliği muafiyeti, Altınbaş Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu Muafiyet Yönergesi’ndeki hükümlere göre yapılır.Eşdeğerliliği kabul edilmiş diğer yabancı dil sınavlarından değerlendirmesi olan aday öğrenciler ÖSYM'nin belirlediği ve YÖK'ün kabul ettiği eş değerlik tablosuna göre en az YDS 55 puanına denk gelen puanı beyan etmesi gerekmektedir. 
Lisansüstü programlara kayıt için lisans mezunu olmak ve yukarıda belirtilen şartları taşımak yeterlidir. Programlara kayıt için iş deneyimi aranmamaktadır.
 
•             Başvuru belgelerinin imzalı kopyası
•             Lisans diploması veya geçici mezuniyet belgesinin aslı* ve fotokopisi
•             Mezun olunan okuldan alınan ve başarı derecesini de gösteren transkript belgesi aslı* ve fotokopisi
•             Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) sonuç belgesi (sadece tezli programlar için gereklidir).
•             Yabancı dil sınavlarına ait sonuç belgesi
•             Nüfus cüzdanı aslı*ve önlü/arkalı fotokopisi
•             4 adet vesikalık fotoğraf
•             İkametgâh beyanı (E-devlet üzerinden alınan belge  geçerlidir.)
•             Askerlik durum beyanı  (E-devlet üzerinden alınan belge geçerlidir).
(*) Kayıt için gerekli belgelerin aslı beyan edilerek kopyaları enstitüye kayıt için sunulmalıdır. Aslı beyan edilmeyen nüfus kâğıdı diploma veya transkript geçersiz sayılır.
Yüksek lisans programlarına başvurmak için gerekli olan koşullar;
 • 4 yıllık lisans derecesine sahip olmak.
 • Alan mezuniyetine sahip olmak.
•             Hukuk yüksek lisans programı kaydını yaptırmak isteyen aday öğrencilerimizden hukuk lisans derecesi şartı aranmaktadır.
•             Sanat ve Tasarım yüksek lisans programı kaydını yaptırmak isteyen aday öğrencilerimizin alan lisans derecesi şartı aranmaktadır. Alan mezunu olmayan öğrenciler bilimsel hazırlık programı derslerini alarak programa kayıt olabilmektedir.
•             Endüstri Mühendisliği yüksek lisans programı için İşletme mezunu aday öğrencilerimiz de kabul edilmektedir.
•             Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği yüksek lisans programı için alan mezuniyeti şartı aranmaktadır.
ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı) herhangi bir puan türünden (Sayısal, Sözel ve Eşit Ağırlık ) son beş yıl içerisinde en az 55 puan ve üstü almak.
•ALES sadece tezli programlar için geçerlidir.
•Tezli Sanat ve Tasarım programı için ALES şartı bulunmamaktadır.
•Tezsiz programlar için Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavında ALES şartı kaldırılmıştır.
•ALES taban puanına karşılık GMAT eşdeğer taban puanı ve GRE eşdeğer taban puanı sayısal puanına değerini ilgili OSYM sayfasından  görüntüleyebilirsiniz.
•İngilizce programlar için İngilizce seviyesini gösteren sınav sonuç belgesini beyan etmek,
•Yabancı Dil Sınavı (YDS) :55 ve üzeri ve diğer yabancı dil sınavlarından bu puanın eşdeğeri bir puan veya üstü almak.
 

Uluslararası Öğrenciler


Kayıt sürecinde sadece bireysel başvuru kabul edilmekte olup noter tasdikli vekâletname ile yetkilendirilen kişi kayıt işlemlerini gerçekleştirebilir.
 

Askerlik


Uluslararası Ticaret Hukuku ve Kamu Hukuku Yüksek Lisans programlarına katılmanız için alan mezuniyeti şartı aranmaktadır. Ek olarak  hukukçu olmayarak hukuk yüksek lisans programının tamamlanması ile hukuki danışmanlık hizmeti verilemez.
 
Türkçe programlara kayıt yaptırmak isteyen aday öğrencilerin Türkçe transkript, İngilizce programlara kayıt yaptıracak olan öğrenciler için İngilizce transkript alınmaktadır.
Öğrenci Bilgi Sistemi (UNIPA) üzerinden gerçekleştirilmektedir.

Uzaktan Eğitim


Bilimsel Hazırlık Programı'nda geçirilecek süre en çok iki yarıyıldır. Bu süre dönem izinleri dışında uzatılamaz. Bu programda geçirilen süre içerisinde derslerin tamamlanması gerekmektedir. Derslerini tamamlayamayan öğrencinin üniversite ile ilişiği kesilir.
Akademik takvimde belirtilen tarihler düzenli olarak takip edilmelidir.
Yüksek Lisans Bilimsel Hazırlık Programı’na katılması gereken öğrencilerin, lisans öğrencileri ile Enstitü Yönetim Kurulu'nun belirlediği derslere girmesi gerekmektedir. Her lisansüstü program için alınması gereken ders sayısı farklılık göstermektedir.
Bilimsel Hazırlık Programı'nda alınması zorunlu dersler ilgili lisansüstü programını tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçemez. Ancak Bilimsel Hazırlık Programı'ndaki bir öğrenci, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile lisansüstü programa yönelik dersler de alabilir.
Bilimsel Hazırlık Programı'nda geçirilecek süre en çok iki yarıyıldır. Bu süre dönem izinleri dışında uzatılamaz. Bu programda geçirilen süre bu yüksek lisans veya doktora programı sürelerine dâhil edilmez. Yaz öğretimi bu süreye dâhil edilmez.
Bilimsel Hazırlık Programı ile ilgili devam, ders sınavları, ders notları, derslerden başarılı sayılma koşulları, ders tekrarı, kayıt silme ve diğer esaslar ilgili senato tarafından kabul edilen yönetmelikte belirtilir.
Yüksek lisans ve doktora programlarına katılmak amacıyla farklı disiplinlerden gelen öğrenciler için 2 dönem süren hazırlık eğitimidir.
Yüksek lisans ve doktora programlarında nitelikleri aşağıda belirtilen adayların eksikliklerini gidermek amacıyla Bilimsel Hazırlık Programı uygulanabilir:
1. Lisans derecesini başvurdukları yüksek lisans veya doktora programından farklı alanlarda almış olan adaylar,
2. Lisans derecesini başvurdukları yükseköğretim kurumu dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olan yüksek lisans programı adayları
Yüksek lisans programından süresinden önce mezun olabilecek öğrenciler ile ilgili düzenlemeler Senato tarafından kabul edilen yönetmelikle belirlenir.
E-devletten alınan öğrenci belgeleri, bu belgeleri kullanacağınız kurum veya kuruluş aksi bir gerekçe belirtmedikçe geçerli sayılmaktadır.
Öğrenci belgesi taleplerinizi Mahmuıtbey , Gayrettepe ve Bakırköy Yerleşkelerimizde yer alan öğrenci işleri birimlerimize iletebilirsiniz.
Sınav notlarının açıklanmasının ardından ilk 5 iş günü içinde Enstitü Sekreteri’ne dilekçe ile itiraz edilebilirsiniz.
Tezsiz Yüksek Lisans Programları için 2.5; tezli yüksek lisans programları için 3.00 not ortalamanızın olması gerekmektedir.
Bir sonraki dönem ders tekrarı yapabilirsiniz.
Lisansüstü programlarda tek ders sınavı bulunmaktadır.
Lisansüstü programlarda bütünleme sınavı bulunmamaktadır.
 
Üniversitemizin lisansüstü yönetmeliğinde ders geçme notları belirtilmekte olup öğrencilere aldıkları her ders için aşağıdaki harf notlarından biri öğretim elemanı tarafından yarıyıl sonu ders notu olarak takdir olunur.
 
AA 4.00
BA 3.50
BB 3.00
CB 2.50
CC 2.00
F 00
Dersin öğretim üyelerinin hazırladığı ders izlencelerine göre devam zorunluluğu değişmekle birlikte derslere % 70 devam zorunluluğu bulunmaktadır.
Derslerimiz hafta içi 19.00 - 22.00 saatleri arasında yapılmaktadır.
 
Ders programınızı Enstitümüz web sayfasından görüntülüyebilirsiniz.
Mezuniyet hakkı kazanmanız için gerekli olan AKTS'ye ek olarak ders seçimi yapma hakkınız bulunmakta olup ek olarak aldığınız krediye ait ders transkriptinizde yer almaz. Ek olarak alınacak kredili ders için ödeme yapılması gerekmektedir.
MADDE 6 –
(1) Tezli yüksek lisans programı öğrencinin bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak bilgilere erişme, bilgiyi derleme, yorumlama ve değerlendirme yeteneğini kazanmasını sağlar.
(2) Tezli yüksek lisans programı toplam yirmi bir krediden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Tezli yüksek lisans programı bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla seminer dersi dahil en az sekiz ders ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur. Öğrenci, en geç danışman atanmasını izleyen dönemden itibaren her yarıyıl tez dönemi için kayıt yaptırmak zorundadır.

MADDE 11 –
(1) Tezsiz yüksek lisans programı, öğrenciye mesleki konularda bilgi kazandırarak mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını gösterir.
(2) Tezsiz yüksek lisans programı toplam otuz krediden ve 60 AKTS’den az olmamak kaydıyla en az on ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Öğrenci, dönem projesi dersinin alındığı yarıyılda dönem projesi dersine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı proje ve/veya rapor vermek zorundadır. Dönem projesi dersi kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir
 
MADDE 15 –

(1) Doktora programı, öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel problemleri, verileri geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma, analiz etme ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli becerileri kazandırır.
(2) Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için toplam yirmi bir krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az yedi ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de en az kırk iki kredilik on dört ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 300 AKTS kredisinden oluşur.
Ders kaydı yaptırmadığınız dönem eğitim sürenizden düşmektedir.
Süre
MADDE 7 – (1) Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup, program en çok altı yarıyılda tamamlanır.
(2) Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan veya bu süre içerisinde bu Yönetmelikte öngörülen başarı koşullarını/ölçütlerini yerine getiremeyen; azami süreler içerisinde ise tez çalışmasında başarısız olan veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.
(3) Yüksek lisans programından süresinden önce mezun olabilecek öğrenciler ile ilgili esaslar Senato tarafından belirlenir.

MADDE 12 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki yarıyıl, en çok üç yarıyıldır. Bu sürenin sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

MADDE 17 – (1) Doktora programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıl; lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır.
(2) Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan veya Üniversitenin öngördüğü en az genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.
(3) Kredili derslerini minimum 3.00-4.00 arasındaki genel not ortalaması ile bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmasını birinci fıkrada belirtilen azami sürenin sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin ilişiği kesilir.
(4) Lisans derecesi ile doktora programına başvurmuş öğrencilerden, kredili derslerini ve/veya azami süresi içinde tez çalışmasını tamamlayamayanlara, doktora tezinde başarılı olamayanlara tezsiz yüksek lisans için gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir. Bu durumdaki öğrenciler için verilecek ilave süre enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir. Bu süre içerisinde tezsiz yüksek lisans programının gereklerini tamamlayamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.
Daha önce başka bir üniversiteden almış ve başarılı olduğunuz lisansüstü derslerinizi Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile kayıt olmak istediğiniz yüksek lisans programında saydırabilirsiniz.
Doktora programları için ise Lisans derecesi ile kabul edilen aday öğrenciler için en fazla 4, yüksek lisans derecesi ile kabul edilen aday öğrencileri için en fazla 2 ders saydırılabilir. Derslerin saydırılması için daha önce öğrenim görülen üniversite lisansüstü programa ait transkript ve ders içerikleri yazılacak olan dilekçe eki ile Enstitü Sekreteri’ne iletilmelidir.
20 Nisan 2016 tarihli Yükseköğretim Kurulu’nun yayınlamış olduğu Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği 35. maddesi 6. fıkrası gereğince Tezsiz Yüksek Lisans Programları hariç aynı anda birden fazla lisansüstü programına kayıt yaptırılamaz ve devam ettirilemez.
20 Nisan 2016 tarihli yükseköğretim kurulunun yayınlamış olduğu Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği yayımı tarihinden önce aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıtlı olan öğrencilere yeni yönetmeliğin 35. maddenin 6. fıkrası uygulanmaz.
20 Nisan 2016 tarihli yükseköğretim kurulunun yayınlamış olduğu Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği 35. maddesi 6. fıkrası gereğince Tezsiz Yüksek Lisans Programları hariç aynı anda birden fazla lisansüstü programına kayıt yaptırılamaz ve devam ettirilemez.
Ödeme yapmak isteyen öğrenciler için farklı seçenekler sunulmaktadır.
Program ücretini nakit ödemek isteyen öğrenciler için +%10 daha fiyat avantajından sağlanır.
Dekont işlemlerin hızlanması için lisansustutanitim@altinbas.edu.tr mail adresine gönderilmelidir.
Ad Soyadı / Unvan: ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ
Banka: DENİZBANK
Şube: İSTANBUL KURUMSAL
IBAN: TR76 0013 4000 0096 8131 9000 01
Ödeme açıklamasına :  “Ad-Soyadı ve Yüksek Lisans Programı Adı” yazılmalıdır.
KREDİ KARTI İLE ÖDEME:
 
 1. Sanal POS ile Ödeme: Sanal POS ile anlaşmalı bankalar üzerinden 12 ay vade farkı olmaksızın ödeme gerçekleştirilir.
 
http://sis.kemerburgaz.edu.tr/ogrenci/ogr0246/default.aspx
 
 • Garanti Bankası
 • Vakıfbank
 • Türkiye İş Bankası
 • Yapı Kredi
 
 1. Tek Çekim Ödeme: Tek çekim ödemelerinizde hafta içi programlarında +%10 fiyat avantajından nakit ödemede olduğu gibi faydalanılmaktadır.
 
ANLAŞMALI BANKA ÜZERİNDEN KMH HESABI İLE ÖDEME:
Üniversitemizin anlaşmalı olduğu Denizbank aracılıyla 12 ay “vade farkı olmaksızın” eşit taksitlerle ödemeler gerçekleştirilmektedir. KMH hesabı açılmasından önce aday öğrencinin kredi notu sorgulaması yapılmaktadır. Yeterli kredi notu olmayan aday öğrenciler başkasının adına açılacak bir hesap (veli) ile programa kayıt gerçekleştirebilir.
İsteyen aday öğrencilerimiz Denizbank ile Eğitim Kredisi başvurusu yaparak 18 veya 24 ay taksit üzerinde uygun faiz oranları ile taksitlendirme yapabilir. Banka ile kendi koşullarına göre ödeme planı oluşturabilir. Denizbank kredi tahsisi sırasında masraf vb. bedeller alabilir bu işlemlerin Altınbaş Üniversitesi ile bir ilgisi bulunmamaktadır.
 
Altınbaş Üniversitesi Lisans Mezunları İndirim Oranı
Altınbaş Üniversitesi lisans mezunları için Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Sosyal Bilimler ve Fen Bİlimleri  lisansüstü (yüksek lisans) programları %50 indirimlidir.
Program ücretine KDV Dahildir.
 
Altınbaş Üniversitesi Lisansüstü (Yüksek Lisans) Mezunları İndirim Oranı
Altınbaş Üniversitesi lisansüstü (yüksek lisans) mezunları için Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Sosyal Bilimler ve Fen Bİlimleri  lisansüstü (yüksek lisans) programları %25 indirimlidir.
Program ücretine KDV Dahildir.
Lisansüstü program ücretleri programın niteliğine göre paket ve yıllık olarak belirlenmiştir. Belirlenen ücretler dışında, ders tekrarı yapan (F notu alan), dersten çekilen (W notu alan ) ve ortalama yükseltmek için müfredatında belirtilen derslerinden fazlasını seçen öğrencilerden ek ders ücreti alınır.
Altınbaş Üniversitesi Burs Yönetmeliği’nden burslar hakkında bilgiye sahip olabilirsiniz.
İşletme ve Siyaset ve Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans Programı için alan mezunu şartı aranmamaktadır. Alan mezunu olmayan aday öğrencilerimizin enstitünün alacağı karar ile ek bilimsel hazırlık dersleri alması gerekebilir.
Hayır. IKBU öğretim üyesi olunması durumunda Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı'na başvurulmasına gereklidir.

Yabancı Dil


Yüksek lisans görülen programa ait dersleri gösteren transkript, ders içerikleri ek olarak kayıt için gerekli evraklar teslim edilmelidir.
Yükseköğretim kurumu içindeki başka bir enstitü anabilim/anasanat dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Yatay geçiş yoluyla kabul edilme koşulları ilgili Senato tarafından kabul edilen yönetmelikle belirlenir. Dönem ortasında yatay geçiş yapılamaz. Tezli lisansüstü programından geçiş yapmak isteyen öğrencilerin sadece tez çalışması kaldığı sürede yatay geçiş sağlanamamaktadır.

Özel Öğrenci


Tez yazım kılavuzunu Enstitümüz web sayfasından edinebilirsiniz.
Tez, öğrencinin bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak bilgilere erişme, bilgiyi derleme, yorumlama ve değerlendirme yeteneğini kazanmasını sağlar. Hazırlanılan tez, tez danışmanının onayı alındıktan sonra jüri önünde öğrenci tarafından sunulmaktadır.
Proje ödevi ise; öğrenciye mesleki konularda bilgi kazandırarak mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını gösterir.
MADDE 6 –
(1) Tezli yüksek lisans programı öğrencinin bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak bilgilere erişme, bilgiyi derleme, yorumlama ve değerlendirme yeteneğini kazanmasını sağlar.
(2) Tezli yüksek lisans programı toplam yirmi bir krediden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Tezli yüksek lisans programı bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla seminer dersi dahil en az sekiz ders ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur. Öğrenci, en geç danışman atanmasını izleyen dönemden itibaren her yarıyıl tez dönemi için kayıt yaptırmak zorundadır.

MADDE 11 –
(1) Tezsiz yüksek lisans programı, öğrenciye mesleki konularda bilgi kazandırarak mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını gösterir.
(2) Tezsiz yüksek lisans programı toplam otuz krediden ve 60 AKTS’den az olmamak kaydıyla en az on ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Öğrenci, dönem projesi dersinin alındığı yarıyılda dönem projesi dersine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı proje ve/veya rapor vermek zorundadır. Dönem projesi dersi kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir
Tezsiz lisansüstü programdan tezli programa geçiş yapılması için not ortalaması 3.00 ve üzeri olan öğrenciler yeterli ALES puanına sahip olması durumunda, başvurusu Enstitü Yönetim Kurulunda değerlendirilerek tezli programa yatay geçiş yapabilirler.
Tezli lisansüstü programdan tezsiz programa yatay geçiş yapabilirsiniz.

Doktora


Zorunlu dersleri aldıktan sonra kredisini tamamlayan her yüksek lisans öğrencisi tez danışmanını en geç birinci yarıyılın sonuna kadar; öğrencinin danışmanıyla beraber belirlediği tez konusunu da en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar enstitüye bildirilir. Tez danışmanı ve tez konusu, Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile kesinleşir.
Proje önerisi belli tarihler içinde yapılmaktadır. Bu süre dışına çıkılmamaktadır.
Proje konusu seçimi sonrasında proje konusunda değişiklik yapılmamaktadır.
Tez yazım kılavuzu ve proje yazım kılavuzunda gerekli detaylar sunulmaktadır.
Tez danışmanı atama formu ve tez konu başlığı formunu Enatitümüz web sayfasından edinebilirsiniz. Doldurulan ve onayları alınan formlar Enstitü Sekreterliğine teslim edilir.
Tezli yüksek lisans programında alınması gereken AKTS'ye ait derslerin başarı ile tamamlanmasının ardından tez yazım aşamasına geçilmektedir.

Diploma


Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde düzeltmeleri yapılan tezi aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak tezi kabul edilmeyen öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir. Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir.
Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde düzeltmeleri yapılan tezi aynı jüri önünde yeniden savunur.
Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin istenen sayıda nüshasını tez danışmanına teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden yazılı olarak belirttiği görüşü ile tezin nüshalarını anabilim dalı/ana sanat dalı  başkanlığı aracılığıyla ilgili enstitüye gönderir. Jüri üyeleri, tezin teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul/ ret veya düzeltme kararı verir.
YÖK'ün Lisansüstü Yönetmeliği’nde belirtilen süreler dışında çıkılamamaktadır.  Hem ders hem de tez aşamasını içeren tezli yüksek lisans süresi olan toplam 6 dönemi geçmeme koşuluyla tez süresi uzatılabilinir.
Danışman değişikliği ile tez teslim süresinde herhangi bir değişiklik olmaz.
Anabilim Başkanına tez danışmanını değiştirmek istenildiğine ilişkin dilekçe teslim edilir.Uuygun bulunması durumunda Anabilim Başkanı yeni tez danışmanı önerisinde bulunur. Yeni tez danışmanı uygunluğu ile tez konu başlığı güncelleme formu yeniden hazırlanır ve Enstitü Sekreteri’ne teslim edilir. Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile sonuçlanır.

ALES Hakkında


Kaydını dondurmuş olan öğrenci, öğrenci belgesi alamaz.
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına gidip  gerekli  prosedür başlatılarak kendi isteği ile öğrenci üniversite ile ilişiğini kesebilir.
Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi olan en çok üç yarıyıl ve tezli yüksek lisans programını tamamlama süresi olan en çok altı yarıyıl sürenin sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir.
Tez savunmasının sonunda da başarısız bulunarak tezi kabul edilmeyen öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir.
Doktorada kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen ancak tez çalışmasını birinci fıkrada belirtilen on iki veya on dört yarıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin ilişiği kesilir.
Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan veya yükseköğretim kurumunun öngördüğü en az genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir.
Kayıt dondurma süresinde öğrenciye hak tanınan eğitim-öğretim süresinden düşülmektedir.
Kayıt dondurma için ek ödeme yapılmamaktadır.
Yüksek lisans programlarında en fazla 2 kez (2 dönem), doktora programlarında en fazla 4 kez (4 dönem) kayıt dondurma işlemi gerçekleştirebilirsiniz.
Yüksek lisans programlarında en fazla 2 dönem, doktora programlarında en fazla 4 dönem kayıt dondurma işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Kayıt dondurulması durumunda geçirilen dönem YÖK yönetmeliğince hak verilen dönem süresinden düşülmektedir.
Tez sınavında başarılı olan öğrencinin, yüksek lisans tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını CD ile birlikte tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili Enstitü Sekreterine teslim etmesi gerekmektedir.
YÖK'te tez veri girişi öğrenci tarafından yapılır, sorumluluk tamamen öğrencidedir.
Tezi reddedilen öğrencinin talepte bulunması halinde, tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olması kaydıyla kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Kayıt Sildirme


ALES Sözel Testi; sözcükte, cümlede ve parçada anlam; cümle ve metni tamamlama; kesin yargıya ulaşma, düşünce akışını bozan ifadeyi bulma ve parçada anlam bütünlüğü sağlama gibi başlıklar altıda yer alan soru alanlarından oluşmaktadır.
 
ALES Sayısal Testi; temel matematiksel işlemler, matematiksel ilişkilerden yararlanma; tekli, ikili ve üçlü problemler ve geometri gibi başlıklar altında yer alan soru alanlarını içermektedir. Bu sorular ile adayların sıralama, çözümleme, analiz etme, yorumlama ve mantıksal akıl yürütme gibi daha çok ileri düşünme becerilerinin ölçülmesi amaçlanmaktadır.
 
Sınav,  toplamda 100 sorudan oluşan sınavın süresi, 150 dakika (2.5 saat) olarak belirlenmiştir.  
 
ALES Sayısal ve ALES Sözel puanının hesaplanmasına yönelik ağırlıklar değiştirilmemekle birlikte, ALES Eşit Ağırlık puanının hesaplanmasında Sayısal Testinin %50, Sözel Testinin de %50 etkilidir.
 
ALES sonuçlarının geçerlilik süresi üç yıldan beş yıla çıkartılmıştır.
ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Sınavı) ülkemizde eğitim almak isteyen akademik kadrolara yerleşmek isteyenlerin başarılı olarak geçmesi gerektiği zorunlu olduğu sınavdır.
Kayıt sildirildiğinde ödenen eğitim ücreti iade edilmemektedir.

Kayıt Dondurma


ALES sınavı gerçekleştiği tarihten itibaren 5 yıl süre ile geçerlidir. Bu süre zarfında öğrenci ALES puanı kullanabilir.
ALES puanınız olmadan tezli yüksek lisans veya doktora programlarına başvuramazsınız. 
ALES sınavı gerçekleştiği tarihten itibaren 5 yıl süre ile geçerlidir. Aday öğrencinin süresi dolmamış birden fazla ALES puanı varsa istediği sınav değerlendirmesini kullanabilir.
Doktora programlarından birine katılmak için ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı) herhangi bir puan türünden (Sayısal, Sözel ve Eşit Ağırlık ) son beş yıl içerisinde en az 70 puan ve üstü almak gerekmektedir.
ALES puanının 70 puandan az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı ve lisansüstü eğitim-öğretime öğrenci kabulüne dair diğer hususlar Senato tarafından belirlenir.
Tezli yüksek lisans programı için ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı) herhangi bir puan türünden (Sayısal, Sözel ve Eşit Ağırlık ) son beş yıl içerisinde en az 55 puan ve üstü almak gerekmektedir.
ALES puanının 55 puandan az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı ve lisansüstü eğitim-öğretime öğrenci kabulüne dair diğer hususlar Senato tarafından belirlenir.
Tezli yüksek lisans programına, doktora programına katılacak veya akademik olarak kariyerine devam etmek isteyen kişiler için ALES’e girmesi gerekmektedir.

Tez / Proje Yönetimi


6/2/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olan veya mezun olan öğrenciler doktora programlarına başvurabilir.
Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için toplam yirmi bir krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az yedi ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de en az kırk iki kredilik on dört ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 300 AKTS kredisinden oluşur.
Doktora programına öğrenci kabulünde anadilleri dışında Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunlu olup bu asgari puanların girilecek programların özelliklerine göre gerekirse yükseltilmesine üniversite senatoları tarafından karar verilir.
Lisans derecesiyle doktora programına başvuranların lisans mezuniyet not ortalamalarının 4 üzerinden en az 3 veya muadili bir puan olması ve ALES’ten başvurduğu programın puan türünde 80 puandan az olmamak koşuluyla Senato tarafından belirlenecek ALES puanına sahip olmaları gerekir.
Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar ile başvuru koşulları ve öğrenci kabulüne dair diğer hususlar ilgili Senato tarafından düzenlenen yönetmelikle belirlenir.
Doktora programına öğrenci kabulünde anadilleri dışında Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunlu olup bu asgari puanların girilecek programların özelliklerine göre gerekirse yükseltilmesine üniversite senatoları tarafından karar verilir.
Doktora, yüksek lisans mezuniyetiniz ve gerekli şartları sağlamanız gereken en yüksek düzeyde eğitimdir.
Bütünleşik Doktora, lisans mezuniyeti ile şartları yerine getirerek başvurabileceğiniz yüksek lisans + doktora olarak düşünebileceğiniz bir programdır. Hem yüksek lisans hem doktora dersleri görüldüğü gibi doktora tezi de yazılır.
Doktora programı, öğrenciye bağımsız araştırma yapma bilimsel problemleri, verileri geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma, analiz etme ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli becerileri kazandırır.
Diploma sadece öğrencinin kendisine kimlik kontrolü yapılarak teslim edilmekte olup noter tasdikli vekâletname ile yetkilendirilen kişi teslim alabilir.
Üniversitemizin ana kampüsü olan Mahmutbey yerleşkesindeki Öğrenci İşleri Daire Başkanlığından teslim alabilirsiniz.
Diploması henüz düzenlenmemiş mezunlara verilen mezun olduklarını belirten belgedir.
Yükseköğrenim diploması ile birlikte verilen, diploma sahibinin çalışmalarının seviyesi, çerçevesi, içeriği ve durumu hakkında standart bilgi veren bir belgedir. Diploma eki, üniversitemiz tarafından ücretsiz olarak öğrencilerin mezuniyetlerinde verilmektedir.
Diploma Eki, aşağıdaki öğelerin ifade edildiği sekiz bölümden oluşur:
1. Diploma Ekini hak etmiş olan kişinin kimliği
2. Diploma Ekini hak etme nedenini teşkil eden kazanılmış yeti
3. Diploma Ekinin verilmesine yol açan kazanılmış yetinin düzeyi
4. Diploma Ekinin verilmesine yol açan kazanılmış yetinin içerik ve sonuçları
5. Diploma Ekinin verilmesine yol açan kazanılmış yetinin işlevi
6. Ek bilgiler
7. Diploma Ekinin resmî tasdiki
8. Ulusal yükseköğrenim sistemi hakkında bilgi
 
Diploma Eki hakkında daha fazla bilgiye aşağıda adresi verilen Avrupa Komisyonun web sayfasında bulabilirsiniz.
http://ec.europa.eu/education/policies/rec_qual/recognition/diploma_en.html
Diploma eki örneği (Yüksek Lisans Programları İçin)
Yüksek lisans öğrencinin kayıtlı olduğu enstitü anabilim/anasanat dalındaki programın Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış adı bulunur.
Doktora diploması üzerinde enstitü anabilim/anasanat dalındaki programın Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi tezin kabul edildiği tez sınavı tarihidir.
 
Kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan tezsiz yüksek lisans öğrencisi, tezsiz yüksek lisans diploması almaya hak kazanır.
Tez sınavında başarılı olmak ve Senato tarafından belirlenen mezuniyet için gerekli diğer koşulları sağlamak kaydıyla, yüksek lisans tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan tezli yüksek lisans öğrencisi  tezli yüksek lisans diploması almaya hak kazanır.
Sanat ve Tasarım Programı öğrenci kabulünde ALES puanı aranılmamaktadır.
Enstitü Sekreteri’ne kayıt dondurma gerekçenizi belirten dilekçe ile başvurmanızın ardından alınacak Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile kaydınızı dondurabilirsiniz. Kayıt dondurulması durumunda geçirilen dönem YÖK yönetmeliğince hak verilen dönem süresinden düşülmektedir.

Yatay Geçiş Süreçleri


İngilizce yürütülen lisansüstü programları için KPDS/ÜDS/YDS 55 veya muadili kabul edilen uluslararası bir sınavdan alınan (TOEFL IBT, TOEFL CBT, TOEFL PBT) sınav notu gereklidir.
İngilizce olarak belirlenen yüksek lisans programlarında İngilizce dil zorunluluğu bulunmaktadır. 
Doktora programına öğrenci kabulünde (yüksek lisans mezuniyetleriyle kabul edilen adaylar) anadilleri dışında Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunlu olup, bu asgari puanların girilecek programların özelliklerine göre gerekirse yükseltilmesine üniversite senatoları tarafından karar verilir.

Bilimsel Hazırlık Programı


Duyurulara, ders içeriklerine, ders materyallerine, geçmiş ders videolarına, ödev ve projelerin yüklenebildiği sayfaya ve sınav bilgilerine http://uzem.altinbas.edu.tr/ adresinden öğrenci kullanıcı adı ve şifresi ile ulaşılabilir. Canlı ders saatinde derse katılım sağlayarak, eğitmene canlı ortamda soruları yöneltebilmek ve canlı dersin takibi için http://altinbas.adobeconnect.com/   adresinden erişilebilir.
 
En az bir lisans diploması sahibi olan herkes başvurabilir.

Genel Sorular


20 Nisan 2016 tarihli yükseköğretim kurulunun yayınlamış olduğu Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği 35. maddesi 6. fıkrası gereğince Tezsiz Yüksek Lisans Programları hariç aynı anda birden fazla lisansüstü programına kayıt yaptırılamaz ve devam ettirilemez.
20 Nisan 2016 tarihli Yükseköğretim Kurulu’nun yayınlamış olduğu Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği 35. maddesi 6. fıkrası gereğince Tezsiz Yüksek Lisans Programları hariç aynı anda birden fazla lisansüstü programına kayıt yaptırılamaz ve devam ettirilemez.
Daha önce başka bir üniversiteden almış ve başarılı olduğunuz lisansüstü derslerinizi, Enstitü Yönetim Kurulu kararınca yüksek lisans programları için saydırabilirsiniz.
Doktora programları için ise; Lisans derecesi ile kabul edilmiş olan aday öğrenciler için en fazla 4, yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrencileri için en fazla 2 ders saydırılabilir. Derslerin saydırılması için daha önce öğrenim görülen üniversite lisansüstü programa ait transkript ve ders içerikleri yazılacak olan dilekçe eki ile Enstitü Sekreteri’ne iletilmelidir.
Süre
MADDE 7 – (1) Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup, program en çok altı yarıyılda tamamlanır.
(2) Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan veya bu süre içerisinde bu Yönetmelikte öngörülen başarı koşullarını/ölçütlerini yerine getiremeyen; azami süreler içerisinde ise tez çalışmasında başarısız olan veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.
(3) Yüksek lisans programından süresinden önce mezun olabilecek öğrenciler ile ilgili esaslar Senato tarafından belirlenir.

MADDE 12 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki yarıyıl, en çok üç yarıyıldır. Bu sürenin sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

MADDE 17 – (1) Doktora programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıl; lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır.
(2) Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan veya Üniversitenin öngördüğü en az genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.
(3) Kredili derslerini minimum 3.00-4.00 arasındaki genel not ortalaması ile bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmasını birinci fıkrada belirtilen azami sürenin sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin ilişiği kesilir.
(4) Lisans derecesi ile doktora programına başvurmuş öğrencilerden, kredili derslerini ve/veya azami süresi içinde tez çalışmasını tamamlayamayanlara, doktora tezinde başarılı olamayanlara tezsiz yüksek lisans için gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir. Bu durumdaki öğrenciler için verilecek ilave süre enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir. Bu süre içerisinde tezsiz yüksek lisans programının gereklerini tamamlayamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.
Ders kaydı yaptırmadığınız dönem veya kayıt dondurma eğitim süresi dâhilindeki döneminizden kayıp olmaktadır.
Tezli Programdan mezun olabilmek için minimum 3.00, Tezsiz Programda ise 2.50 ortalama getirme zorunluluğu vardır.
Bir dersten başarılı sayılabilmeniz için almanız gereken minimum geçme notu CC’dir.
Lisansüstü programındaki öğretim elemanlarıyla  e-posta veya dahili telefon numarası  yoluyla iletişime geçebilirsiniz.
Derse ait materyaller, her ders için ayrı ayrı sisteme yüklenecek ve öğrencilerin erişimine sunulacaktır.
Askerli tecili, öğrencilik süresi boyunca yani toplam 1,5 sene devam edecektir.
Öğrenci belgesi için öğrencinin Öğrenci işleri ile irtibat sağlaması gerekir.

Kayıt Hakkında


Lisansüstü programlarına katılmak için güz ve bahar dönemi kayıtları alınmakta olup, akademik takvimde yer alan başvuru tarihlerinde web sitemiz üzerinden başvuruda bulunabilir, bizzat enstitümüze evraklarınızı teslim ederek kayıt işlemlerinizi tamamlayabilirsiniz. Kargo ile kayıt alınmamaktadır. 
 • Yüksek lisans programlarına başvurmak için gerekli olan koşullar;
  • 4 yıllık lisans derecesine sahip olmak.

  • Alan mezuniyetine sahip olmak.

  • Endüstri Mühendisliği Yüksek Lisans Programı için alan şartı aranmamaktadır
  • Bilişim Teknolojileri Yüksek Lisans Programı için alan şartı aranmamaktadır.


  • ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı) herhangi bir puan türünden (Sayısal, Sözel ve Eşit Ağırlık ) son beş yıl içerisinde en az 55 puan ve üstü almak.
  • ALES sadece tezli programlar için geçerlidir.
  • Tezsiz programlar için Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavında ALES şartı kaldırılmıştır.
  • ALES taban puanına karşılık GMAT eşdeğer taban puanı ve GRE eşdeğer taban puanı sayısal puanına değerini ilgili OSYM sayfasından  görüntüleyebilirsiniz.
  • İngilizce programlar için İngilizce seviyesini gösteren sınav sonuç belgesini beyan etmek,
  • İngilizce dil yeterliği muafiyeti, Altınbaş Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu Muafiyet Yönergesi’ndeki hükümlere göre yapılır.
  • Yabancı Dil Sınav (YDS) sonuçları sadece İngilizce eğitim verilen yüksek lisans programları için gereklidir. 
   • Eşdeğerliliği kabul edilmiş diğer yabancı dil sınavlarından değerlendirmesi olan aday öğrenciler için, ÖSYM'nin belirlediği ve YÖK'ün kabul ettiği eşdeğerlilik tablosuna göre en az YDS 55 puanına denk gelen puanı beyan edilmesi gerekmektedir. 
   • Altınbaş Üniversitesi'ne ait yabancı dil sınavı yapılmaktadır. (Sadece Yüksek Lisans Başvuruları için)
Lisansüstü programlara kayıt için lisans mezunu olmak ve yukarı belirtilen şartları taşımak yeterlidir. Programlara kayıt için iş deneyimi aranmamaktadır.
20 Nisan 2016 tarihli yükseköğretim kurulunun yayınlamış olduğu Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği yayımı tarihinden önce aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıtlı olan öğrencilere yeni yönetmeliğin 35. maddenin 6. fıkrası uygulanmaz.
 • Özgeçmiş
 • Başvuru belgelerinin imzalı kopyası
 • Lisans diploması veya geçici mezuniyet belgesinin aslı* ve fotokopisi (not ortalaması 4 üzerinden en az 3
olması şartı bulunmaktadır.), Yüksek lisans derecesi ile başvuran adayların yüksek lisans diploması veya geçici
mezuniyet belgesinin aslı* ve fotokopisi
 • Mezun olunan okuldan alınan ve başarı derecesini de gösteren transkript belgesi aslı* ve fotokopisi
 • Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) sonuç belgesi (Lisans mezunu aday öğrencilerimiz
için ALES sonucunun 70 ve üstü puan, yüksek lisans derecesi ile başvuranlar için 55 ve üstü olması)
gerekmektedir.
 • Yabancı dil sınavlarına ait sonuç belgesi (YDS için 55 veya eşdeğerliği kabul edilen sınavların denklik puanı olması) gereklidir.
 • Nüfus cüzdanı aslı* ve önlü/arkalı fotokopisi
 • 4 adet vesikalık fotoğraf
 • İkametgâh beyanı (E-devlet üzerinden alınan belge geçerlidir)
 • Askerlik durum beyanı  (E-devlet üzerinden alınan belge geçerlidir)

Kaydını sildirmek isteyen öğrencinin üniversitemiz Öğrenci İşleri vasıtasıyla ilişik kesme işlemini başlatması gerekmektedir.
Lisansüstü programlarda hafta içi derslere  için güz ve bahar dönemi kayıtları alınmakta olup, akademik takvimde yer alan başvuru tarihlerinde web sitemiz (enstitu.altinbas.edu.tr) üzerinden başvuruda bulunabilir, bizzat enstitümüze evraklarınızı teslim ederek başvurunuzu tamamlayabilirsiniz. 
 
 
Ders tekrar durumunda tekrar edilen her ders için ödenecek ders tekrarı ücreti dönem başında belirlenerek duyurusu yapılmaktadır.

Hemen Başvur

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni ve Çerez (Cookie) Kullanımı İlkeleri için Tıklayınız.